FRA

Felhívások

Adatkezelési szabályzat

A Magyarországi Francia Intézet személyes adatok bizalmas kezelésére vonatkozó szabályzata

Legutóbbi aktualizálás: 2018. május

 

Jelen, az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó szabályzat meghatározza azt a módot, illetve tájékoztatja Önt arról, ahogyan a Magyarországi Francia Intézet felhasználja és védi azokat az információkat, amelyeket Ön számunkra továbbít, adott esetben szolgáltatásaink igénybevételekor.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó jelen szabályzat bármikor módosítható vagy kiegészíthető a Magyarországi Francia Intézet által, különösen a törvényi, jogszabályi, ítélkezési gyakorlatban bekövetkező és technológiai változásoknak való megfelelés érdekében. Ilyen esetben az aktualizálás időpontját jól láthatóan feltüntetjük a szabályzat elején. A változtatások a Használóra kötelező érvényűek közzétételük időpontjától kezdődően. Következésképpen fontos, hogy a Használó – az esetleges változásokról való tudomásszerzés érdekében – rendszeresen figyelemmel kísérje a cookie-k bizalmas adatkezelésére vonatkozó szabályzatot.

 

A magyarországi Francia Intézetnek ügyelnie kell arra, hogy olyan helytálló, megfelelő, nem túlzó személyes adatokat gyűjtsön és kezeljen, amelyek szigorúan szükségesek a korábban már meghatározott célkitűzések eléréséhez. A Magyarországi Francia Intézet minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Ön adatai pontosak, hiánytalanok és – amennyiben szükséges – aktualizáltak legyenek.

  
Az Európai Parlament 2016. április 14-en elfogadott Általános Adatvédelmi Rendelete, valamint az 1978. január 6-án elfogadott módosított adatvédelmi törvény értelmében az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

1. Az adatkezelő azonosítása

Az adatkezelő a Magyarországi Francia Intézet, az alábbi székhellyel:

Fő u. 17. 1011 - Budapest
Nyitvatartási idő:
Hétfőtől csütörtökig 8:00 - 21:00, pénteken: 8:00 - 20:00, szombaton: 8:00 - 17:00
E-mail: info@inst-france.hu


Telefon: +36 1 489 4200

2. Az adatkezelés célja

A Magyarországi Francia Intézet kötelezi magát arra, hogy – amennyiben ez szükséges – megszerzi az érintett személyek beleegyezését, és tájékoztatja őket adataik kezeléséről. Az alábbi esetekben szükséges az Ön személyes adatainak kezelése:

 • amennyiben előfizet valamely szolgáltatásunkra;
 • amennyiben igénybe veszi valamely szolgáltatásunkat;
 • amennyiben internetes oldalunkon böngészik (a Francia Intézet honlapja nem gyűjti a cookie-kat);
 • amennyiben termékeket vagy szolgáltatásokat nyújt számunkra;
 • amennyiben az általunk szervezett vetélkedőkben, rendezvényeken vagy PR programban vesz részt;
 • amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy hírleveleinket vagy egyéb kereskedelmi jellegű tájékoztatásainkat megkapja;  
 • amennyiben álláshirdetésünkre jelentkezik;
 • amennyiben kapcsolatba kíván lépni velünk azért, hogy kérdéseket tegyen fel vagy panasszal éljen.

 

3. Címzettek

Személyes adatainak kizárólag a Magyarországi Francia Intézet lehet a címzettje. A személyes adatok – akár egyenként, akár összesítve adja meg őket – semmilyen estben sem továbbíthatók harmadik személyeknek, ide nem számítva a Magyarországi Francia Intézet által alkalmazott alvállalkozókat (a rájuk vonatkozó bővebb információk az alábbi 8. pontban találhatók). Sem a Magyarországi Francia Intézet, sem bármely alvállalkozója sem értékesíti látogatóik, ügyfeleik vagy felhasználóik személyes adatait.

 

4. Megőrzés időtartama

A magyarországi Francia Intézet személyes adatait kizárólag az azok begyűjtésekor kitűzött célkitűzés teljesítéséig őrzi meg. 

 

5. Adatvédelmi jogok

Személyes adatai tekintetében az alábbi jogokkal rendelkezik, amelyeket a fenti 1. pontban megjelölt postai címre vagy az alábbi e-mail-címre írva gyakorolhat. info@inst-france.hu

 

 •  Adatokhoz való hozzáférési jog, az adatok közlésének joga

Joga van hozzáférni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz.

Mindazonáltal a Magyarországi Francia Intézetre háruló, személyes adatokkal kapcsolatos biztonsági és titoktartási kötelezettségek miatt tájékoztatjuk, hogy kérését csak akkor kezeljük, amennyiben igazolja személyazonosságát érvényes személyazonosító igazolványa beszkennelt képével (az erre a célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon benyújtott kérés esetén) vagy érvényes személyazonosító okirata aláírt másolatával (írásban benyújtott kérelem esetén). 

 

 • Helyesbítési jog

Ennek a jognak az alapján a törvény felhatalmazza Önt arra, hogy az Önre vonatkozó esetlegesen pontatlannak, hibásnak, hiányosnak vagy elavultnak bizonyuló jogok helyesbítését, aktualizálását, zárolását vagy törlését (elfeledtetéshez való jog) kérje.

Ugyancsak meghatározhat általános és különleges irányelveket személyes adatainak az Ön halála utáni sorsára vonatkozóan. Adott esetben egy elhunyt személy örökösei követelhetik rokonuk halálának figyelembevételét és / vagy elvégezhetik a szükséges aktualizálásokat.

 

 • Kifogásolási jog

Ennek a jognak a gyakorlása kizárólag az alábbi két helyzet valamelyikében lehetséges:

 1. Amennyiben ezen jog gyakorlásának törvényes alapja van;
 2. Amennyiben a jog gyakorlásának célja annak megakadályozása, hogy az összegyűjtött adatokat üzletszerzési célokra használják.

 

6. Kiskorúakra vonatkozó információk

A 16 évnél fiatalabb kiskorúak esetében a Magyarországi Francia Intézet kötelezi magát arra, hogy a gyermek személyes adatainak felhasználása előtt megszerzi a szülő vagy a gondviselő engedélyét.

 

7. Válaszadási határidő

A Magyarországi Francia Intézet kötelezi magát arra, hogy hozzáférési, helyesbítési, kifogásolási vagy bármely más további információkérésre vonatkozó kérésére ésszerű határidőn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszol.

 

8. Felhatalmazott szolgáltatók és az adatok átadása az Európai Unión kívüli országoknak

A Magyarországi Francia Intézet tájékoztatja, hogy felhatalmazott szolgáltatók közreműködését veszi igénybe az Ön által számunkra átadott adatok fogadásának és kezelésének megkönnyítésére. Ezek a szolgáltatók az Európai Unión belül találhatók, vagy adatai hosztolása és tárolása az Európai Unióban történik, és a szolgáltatók infrastruktúráinak kialakítása úgy történt, hogy védve legyenek mindenfajta behatolástól. 

 

A Magyarországi Francia Intézet előzőleg meggyőződött arról, hogy szolgáltatói életbe léptették a megfelelő garanciákat, és betartják a legszigorúbb feltételeket a bizalmas adatkezelés, adathasználat és adatvédelem területén.  A szolgáltatók által nyújtott, és többek között a Magyarországi Francia Intézet által is használt szoftverek figyelembe veszik a személyes adatok védelmét tervezésüktől fogva, és – a jogszabályoknak megfelelően – nem őriznek meg jelölt adatokat.

 

9. Panasz az illetékes hatóságnál

Amennyiben úgy találja, hogy a Magyarországi Francia Intézet nem tartja be kötelezettségeit az Ön személyes adatainak védelme szempontjából, panaszt vagy kérvényt nyújthat be az illetékes hatósághoz.